1 Mart 2013 Cuma

1301. Memenin en sık sarkomu...Anjiyosarkom

1302. En sık meme kanseri...İnvaziv duktal kanser (Spesifik olmayan tip)

1303. Boğa gözü manzarası,indian file görüntüsü hangi meme hanserindedir... Lobuler

1304. Memenin duktal ve lobüler karsinomlarının ayırımında hangi immünhistokimyasal belirleyici kullanılır….. E- kaderin

1305. Lenfosit infiltrasyonunun olduğu meme kanseri... Medüller

1306. Meme kanserinde portakal kabuğu m anzarası (peu de orange) neden oluşur...Tümör hücrelerinin lenfatikleri infiltre etmesinden dolayı

1307. Meme kanserinde en önemli 2 prognostik kriter...2 ‘den fazla aksiler LN metastazı ve evre

1308. Jinekomasti nedenleri nelerdir... Siroz, alkolizm, Kleinfelter senromu, ilaçlar.

1309. Jinekomasti premalign mi... Hayır. Ama Kleinfelter sendromundakiler premalign

1310. En sık erkek meme kanseri tipi...İnvaziv duktal kanser

KAS-İSKELET SİSTEMİ

1311. Kemiğin esas kollajeni … Kollajen tip I

1312. Kemiğin kök hücresi hangisidir... Osteoprogenitör hücre

1313. Kemik yapan hücre hangisidir... Osteoblast

1314. Osteoprogenitör hücreden gelişmeyen kemik hücresi... Osteoklast

1315. Genetik cüceliğin en sık nedeni...Akondroplazi

1316. Metabolikkemik hastalıklarından en sık görüleni... Osteoporoz

1317. Osteoporozun mikroskopisi... İnncelmiş kemik trabekülleri,genişlemiş havers kanalları

1318. Osteoporozda en sık neresi kırılır... Femur, vertebra,radius

1319. Osteoporozda ölüm nedeni... Pulmoner tromboemboli

1320. Osteoklast defekti olan hastalık...Osteopetrozis

1321. D vitamini ne yapar... Kan kalsiyum ve P düzeyini arttırır

1322. D vitamini eksikliğinde çocuk-erişkinde ne olur... Raşitizm-osteomalazi

1323. 25 hidroksilaz-1 hidroksilaz nerededir... Karaciğer-böbrek

1324. Hiperparatiroidide kemik rezorpsiyonları en çok nerede görülür... El parmak kemiklerinde

1325. Hiperparatiroidide izlenen kanamalı+litik lezyonun ismi... Brown tümör

1326. Hiperparatiroidide oluşan lezyonlar hangi kemik tümörü ile karışır... Dev hücreli kemik tümörü

1327. Hiperparatiroidide kafa kemiklerinde hangi manzara oluşur... Tuz-biber

1328. En sık osteomyelit etkeni... Staf.aureus

1329. Osteomyelit kemiğin hangi bölgesinden başlar... Metafiz

1330. Osteomyelit ile karışan kemik tümörü... Ewing sarkom

1331. Osteomyelitteki nekrotik kemiğe ne denir...Sekestrum

1332. Nekrotik kemiğin skleroz ile sınırlanmasına ne denir... İnvolucrum

1333. Osteomyelitte oluşan abseye ne denir...Bradie absesi

1334. Tüberküloz osteomyeliti (Pott hastalığı) en sık nereden başlar... Vertebranın korpusunun anterioru

1335. Soğuk abse nerede görülür...TBC

1336. Genellikle yassı kemikleri tutan, anormal kemik yapımı ve yıkımı ile karakterize, mozaik paterni görülen ve sekonder osteosarkom riski taşıyan hastalık… Paget hastalığı

1337. Osteolitik,miks,osteosklerotik evreleri olan kemik hastalığı hangisidir... Paget

1338. Mozaik pattern kemik hangi hastalık için patagnomoniktir... Paget

1339. Paget en sık hangi kemikleri tutar... Vertebra

1340. Pagette kanda ne artar... ALP

1341. Pagette gelişebilen kemik tümörü... Osteosarkom

1342. Paget klasik olarak kliniğe nasıl gelir... Kafama şapka girmiyor, duymuyorum

1343. Pagette kafa kemiklerinde hangi görüntü oluşur... Atılmış pamuk manzarası

1344. Kırık iyilşme aşamaları nelerdir... Hematom, prokallus-fibröz kallus-osseöz kallus-remodeling

1345. Avasküler nekroz en çok nerde görülür...Femur başı

1346. Avasküler nekroz nedenleri...İdiopatik, steroid kullanmı, hiperkoagülobilite durumları

1347. Osteom en çok hangi kemiğe yerleşir...Frontal

1348. Osteom hangi senromun komponentidir...Gardner

1349. Dize yerleşen,nidusu olan,ağrısı asprin ile geçen tümör... Osteid osteom

1350. Vertebraya yerleşen, nidusu olan, ağrısı asprin ile geçmeyen tümör... Osteoblastom


1351. En sık primer kemik tümörü... Osteosarkom, en sık dize yerleşir

1352. Osteosarkoma en sık eşlik eden sekonder malignite... Retinoblastom

1353. Osteosarkomda ölüm nedeni... Akciğer metastazı

1354. Malign kemik tümörlerinin direk grafi özellikleri...Yumuşak doku destrüksiyonu, codman üçgeni, kemikle düzensizlik

1355. Sekonder osteosarkom nedenleri...Paget, radyasyon, fibröz displazi, kemik nfarktı, kronik osteomyelit

1356. En sık görülen primer benign kemik tümörü... Osteokondrom, dize yerleşir

1357. El ve ayak parmaklarına yerleşen tümör... Enkondrom

1358. Olier ve mafucci sendromunda bulunan kemik tümörü... Enkondrom

1359. Kemik tümörlerinin yerleşim yerleri… diafize yerleşenler Ewing sarkomu, lenfoma; epifize yerleşenler kondroblastom ve dev hücreli kemik tümörü; diğer tümörler genellikle metafize yerleşir.

1360. Epifize yerleşen kemik tümörleri... Dev hücreli kemik tümörü, kondroblastom

1361. Yaşlısa kosta, omuz, klavicula, sternum, pelvise yerleşen tümör... Kondrosarkom

1362. Radyoterapi ile malignleşebilen ve sınıflandırılamayan kemik tümörü... Dev hücreli kemik tümörü

1363. İlk dekatta en sık görülen malign kemik tümörü... Ewing sarkom

1364. Küçük mavi yuvarlak hücreli kemik tümörü... Ewing sarkom

1365. PAS (+),NSE(+),t (11;22) olan kemik tümörü... Ewing sarkom

1366. Soğan zarı manzarası hangi kemik tümöründe... Ewing sarkom

1367. Diafize yerleşen kemik tümörü... Ewing sarkom

1368. Nöropatik artropati (Chatcot eklemi) yapan nedenler... DM, sifiliz, lepra, syringomyeli

1369. Gutta en sık hangi eklem tutulur... 1.metatarsofalengeal eklem

1370. Gutta kanda ne artar... Ürik asit

1371. Gutta eklem aralığında ne görülür... Monosodyum ürat

1372. Pseudogutta en sık hangi eklem tutulur... Diz

1373. Pseudogutta ne birikir... Kalsiyum pirofosfat

1374. Kıkırdakta kalsifikasyon (kondrokalsinozis) nerde görülür... Pseudogut

1375. Artrit ve vaskülit nerde görülür... Lyme hastalığı

1376. Erişkinde en sık görülen yumuşak doku tümörü... Lipom, en sık cilt altına yerleşir

1377. Liposarkom en sık nereye yerleşir... Uyluk, retroperiton

1378. Travma sonrası yumuşak dokuda ağrılı şişlik (+), biyopside fibroblast proliferasyonu (+).Tanı... Nodüler fasiitis

1379. Erişkinde radyasyon sonrası gelişen yumuşak doku malignitesi... Malign fibröz histiyositom

1380. Çocukta en sık görülen yumuşak doku malignitesi... Rabdomyosarkom

1381. En sık nereye yerleşir... Baş-boyun

1382. En sık subtipi... Embriyonel rabdomyosarkom

1383. RMS en az görüleni... Pleomorfik tip

1384. RMS en kötü... Pleomorfik tip

1385. Çocukta en sık görülen yumuşak doku tümörü... Hemanjiom

1386. Bifazik yumuşak doku tümörü...Sinoviyal sarkom

1387. Kas biyopsisinde larva … Trichinella spiralis

DERİ HASTALIKLARI

1388. Lokalize melanosit kaybı var. Tanı...Vitiligo

1389. Güneşte koyulaşan,melanin artışı olan deri lezyonu...Çil
(Ephelis)

1390. Gebelik maskesi...Melasma

1391. Güneşte koyulaşmayan, melanosit hiperplazisi ile karakterize deri lezyonu... Lentigo

1392. Malignleşme riski olan nevüsler... Displastik nevüs, konjenital nevüs

1393. Lenfosit infiltrasyonunun görüldüğü nevüs... Halo nevüs

1394. Hemanjiyomla karışan nevüs...Spitz nevüs

1395. M.melanomda en önemli prognostik faktör... İnvazyon derinliği

1396. M.melanom gelişmesinde en önemli risk faktörü... Güneş ışığı

1397. En sık görülen M.melanom...Yüzeyel yayılan M. melanom

1398. En iyi prognozlu M.melanom...Lentigo M.melanom

1399. En kötü prognozlu M. Melanom...Nodüler M.melanom

1400. Zencide el içi-ayak tabanında görülen M.melanom... Akral lentiginöz M.melanom1401. Clark evrelemesi……
Evre 1: Lezyon episermiste
Evre 2: Lezyonun papiller dermise girmesi
Evre 3: Lezyonun papiller dermisi tamamen doldurması
Evre 4 : Lezyon retiküler dermiste
Evre 5: Lezyon sunkutanöz yağ dokusunda

1402. En sık benign deri tümörü...Seboraik keratoz

1403. İç organ malignitelerinde seboraik keratozun artmasına ne denir... Lesser-trelat bulgusu

1405. Kıvrım bölgelerinde hiperpigmentasyonla karakterize olan ve iç organ malignitelerine eşlik eden benign deri lezyonu... Akantozis nigrikans

1406. Benign olduğu halde maligniteyle karışan lezyon... Keratoakantoma

1407. Güneş gören deri bölgelerinde epidermisin dermise doğru invajinasyonu ile karakterize ve hızlı gelişen ve iyi diferansiye deri karsinomlarına benzeyen benign deri lezyonu aşağıdakilerden hangisidir…. Keratoakantom

1408. Premalign olup güneş gören yerlerde ortaya çıkan deri lezyonu...Aktinik keratoz

1409. En sık görülen deri kanseri...Bazal hücreli kanser

1410. Bazal hücreli kanserin önemli özellikleri nelerdir... Telenjiektazi ve tümör hücrelerinin palizatik dizilimi

1411. Rodent ülser hangi kanserin bir subtipidir... Bazal hücreli kanser

1412. Metastaz yapmayan,lokal destrüksiyon yapan deri kanseri... Bazal hüceli kanser

1413. Herediter tümör sendromlarının hangisinde multipl bazal hücreli karsinom, çenede keratokist ve medulloblastom görülebilir... Gorlin sendromu (bazal hücreli nevüs sendromu)

1414. Nöral krest orijinli deri kanseri... Merkel hücreli kanser

1415. Apokrin ter bezlerinin tümörü hangisidir...Cylindromla

1416. Erkin ter bezlerinin tümörü hangisidir...Syringomalar

1417. Kıl folikülü tümörü hangisidir...Trichoepitheliomalar

1418. Otozomal dominant geçiş gösteren, epidermisin granüler tabakasında azalma ve epidermis matürasyon bozukluğu ile karakterize hastalık….. İktiyozis vulgaris

1419. Subkutanöz yağ dokusu inflamasyonuna ne denir... Pannikülit

1420. En sık pannikülit hangisidir...Eritema nodosum

1421. Subkutan yağ dokusunun vasküliti nedir... Eritema induratum

1422. Tekrarlayıcı nodüler pannikülit hangisidir...Webwer-Christian hastalığı

1423. En sık görülen büllü hastalık...Pemfigus vulgaris

1424. İmmünofloresan incelemede, epidermiste interselüler immünoglobulin birikimi ile karakterize büllöz hastalık hangisidir….. Pemfigus vulgaris

1425. Pemfigus vulgaris en sık nereden başlar... Ağız mukozası

1426. Pemfigus vulgarisin özellikleri... Nikolsky (+), akantoliz (+), tzank testi(+)

1427. Pemfigus vulgariste bül nerede oluşur... İntraepidermal

1428. Subkorneal bül hangi hastalıkta görülür... emfigus foliaceus

1429. Deride bazal membrana karşı antikor hangi hastalıkta görülür... Büllöz pemfigoid

1430. Büllöz pemfigoidde bül nerede oluşur... Subepidermal

1431. Dermal papillarda Ig A birikimiyle giden hastalık hangisidir... Dermatitis herpetiformis

1432. Dermatitis herpetiformis ile birlikteliği olan hastalıklar... Çölyak şupru, IgA nefropatisi, Henoch-Schönlein purpurası

1433. En sık mikroabse...Munro mikrobsesi (Psöriyaziste)

1435. Auspitz bulgusu... Psöriyazis

1436. Köebner fenomeni...Psöriyazis

1437. Wickham çizgisi... Liken planus

1438. Colloid cisim...Liken planus

1439. Civatte cismi... Liken planus

1440. Balık derisi... İktiyozis

1441. Odland cismi... İktiyozis

1442. Deri boynuzu-korn kutane...Solar (Aktinik) keratoz

1443. Akantoliz hangi hastalıkda...Pemfigus

1444. En sık pemfigus şekli... Pemfigus vulgaris

1445. Hangi hastalıkta hangi antikor...
• Desmoglein karşı; Pemfigus
• Hemidesmozomlara karşı; Büllöz pemfigoid
• Retikülin ile çapraz reaksiyon ; Dermatitis herpetiformis

1446. Epidermolizis bülloza hangi iç maligniteyi akla getirir... Özefagus ca.

1447. Hangisi premalign, hangisi değil...
• Seboreik keratoz... (Değil)
• Aktinik keratoz... (PM)
• Solar keratoz... (PM)

1448. Hızlı büyüme hangi deri tümöründe karakteristik... Keratoakantom

1449. Verruka vulgarisin ajanı... HPV 2

1450. Egzantem subitum etkeni nedir? … HHV-6 ve 7
 
1152. Postmenapozal kadın, vulvada kaşıntı,biyopside epitelde atrofi var. Tanı... Liken skleroz (Azda olsa malignleşeilir)

1153. Vulvada kaşıntı,epitelde hipertrofi var. Tanı... Skuamöz hiperplazi (Malignleşmez)

1154. Vulvanın en sık benign tümörü... Kondüloma akümünata (HPV 6-11 yapar)

1155. Bir hücrenin HPV ile enfekte olduğunun göstergesi nedir... Koilosit (Şeffaf sitoplazma, hiperkromatik nükleus)

1156. Vulvanın en sık primer malignitesi... Skuamöz hücreli ca

1157. Yumuşak şankır etkeni … haemophilus ducreyi

1158. Etyolojide neler var...Sigara, HPV (16(en teklikeli)-18-31-33), liken skleroz

1159. Vulvada mikroinvaziv ca diyebilmek için invazyon ne kadardan az olmalı...5 mm

1160. Labia majörde hiperemi, biyopside PAS(+) hücreler var. Tanı...Paget hastalığı

1161. Vulvada mikroskopik memeye benzer doku. Tanı... Papiller hidradenom

1162. En sık vagen primer malignitesi...Skuamöz hücreli ca

1163. 5 yaşından küçük çocuk,vagen malignitesi...Sarkoma bothrides

1164. Annesi gebeliğinde DES kullanmış. Çocukta en sık vagen patolojisi...Vaginal adenozis, vagen malignitesi clear cell ca.

1165. Vagen duvarında embriyonel artık... Gardner kisti

1166. Servisit var. Biyopside lenfoid foliküller(+) Tanı... Klamidya

1167. Serviks ca risk faktörleri... HPV (en önemli),erken yaşta
seks, multipl partner, düşük sosyoekonomik durum, sigara-alkol,
multipl gebelik

1168. Yüksek dereceli skuamöz intraepitelyal lezyona karşılık olarak kullanılan lezyon… Servikal intraepitelyal neoplazi III

1169. Servikal adenokarsinomlarda en sık rastlanan insan papillomavirus tipi hangisidir… HPV 16 , 18

1170. İnsan papillomavirus tip 16 ve 18‛in yaptığı kanser …servikal displazi ve neoplazi

1171. HPV‛nin yaptığı hastalıklar … siğil, epidermodysplasia verruciformis, skuamoz hücreli karsinom, laringeal papillom, anogenital intraepitelial neoplazi, servikste adenokarsinom.

1172. Human papilloma virusu için en spesifik hücre tipi… Koilositik hücre

1173. En sık serviks kanseri tipi...Büyük hücreli non-keratinize skuamöz hücreli kanser

1174. En kötü serviks kanseri tipi...Küçük hücreli skuamöz ca

1175. Serviks kanseri en sık hangi lenf noduna metastaz yapar... Paraservikal

1176. Uzak metastazı en sık hangi organa olur... Karaciğer

1177. Kronik endometritin en sık nedeni... RİA

1178. Adenomyozis ne demek... Endometriyumun myometriyuma girmesi

1179. Endometriyozis en sık nerde görülür...Over

1180. Endometriyozis (çikolata kisti) tanısı için ne gerekir... Biyopside endometriyal gland, stroma,hemosiderin yüklü makrofajlar. Bu kriterlerden ikisinin olması gerekir.

1181. Endometriyal hiperplazi nedenleri nelerdir...Hiperöstrojenemi durumları

1182. En yüksek riskli endometriyal hiperplazi hangisidir... Atipik kompleks hiperplazi.

1183. Diyabeti olan, obez ve postmenopozal bir kadında hangi jinekolojik kanser gelişimi en yüksektir…Endometrium kanseri

1184. En sık görülen endometriyum ca tipi... Adenokanser

1185. En iyi prognozlu endometriyum ca tipi... Endometrioid-sekretuvar

1186. Over ve uterusta senkron olarak en sık görülen tümör hangisidir... Endometrioid karsinom

1187. En kötü prognozlu endometriyum ca tipi... Seröz papiller (en kötü)-clear cell

1188. Endometriyum ca metastaz yerleri... Paraaortik LN-akciğer

1189. Kadınların en sık tümörü... Leiomyom

1190. Leiomyosarkom diyebilmek için kriterler... Nekroz (en önemli)-mitoz-atipi

1191. Over tümörleri en çok nereye metastaz yapar... Paraaortik LN

1192. Over ca tümör markeri... Ca-125

1193. En sık över tümörü nereden köken alır... Yüzey epiteli

1194. En sık over tümörü nedir... Seröz kistadenom

1195. En çok bilateral olan ovar tümörü... Seröz kistadenokarsinom

1196. Psammoma cismi hangi over tümöründe var... Seröz
kistadenokarsinom

1197.Peritoneal karsinomatozise en sık neden olan over tümörü... Seröz kistadenokarsinom

1198. Tuba uterina epiteline benzeyen hücreler hangi over tümöründe...Seröz kistadenokarsinom

1199. Overi en çok büyüten tümör...Müsinöz

1200. Pseudomiksoma peritonei‛ye neden olan over tümörü... Müsinöz


1201. Serviks epiteline benzeyen hücreler hangi over tümöründe... Müsinöz

1202. Endometriyuma benzeyen over ca...Endometrioid

1203. Transizyonel epitelyum içeren over tümörü... Brenner

1039. Arias-stella reaksiyonuna benzer histoloji gösteren, hob-nail yapıları içeren over tümörü... Clear cell

1204. Seminomun karşılığı olan over tümörü... Disgerminom

1205. Geç kadın ve gebelerde en sık izlenen malign germ hücreli over tümörü... Disgerminom

1206. En radyosensitif over tümörü... Disgerminom

1207. Patolojide bol lenfosit içeren over tümörü... Disgerminom

1208. İnfantta en sık görülen germ hücreli over tümörü... Yolk-sac

1209. Schiller-Duval cisimleri içeren, PAS(+) boyanan,alfa fetoprotein sentezleyen over tümörü... Yolk-sac

1210. Alfa fetoprotein,beta-HCG sentezleyen over tümörü... Embriyonel karsinom

1211. En sık görülen germ hücreli over tümörü... Matürkistik teratom

1212. Teratom malignleşirse en sık hangi maligniteye dönüşüm olur... Skuamöz hücreli kanser

1213. Hipertiroidiye neden olabilen teratom...Struma ovarii

1214. Call-exner cisimleri içeren,östrojen salgılayabilen ve tümör markerı inhibin olan over tümörü...Granüloza hücreli tümör

1215. Sarı renkli olan ve steroid sentezleyebilen over tümörü...Teka hücreli tümör

1216. Hangi over tümörünün maskülinizan bir etkisi olabilir…. Granüloza- teka hücreli tümör

1217. Reinke kristalleri hangi over tümöründe bulunur...Sertoli-leydig hücreli tümör

1218. Asit,hidrotorax,overde tümör. Tanı...Meigs sendromu (En sık fibroma yapar)

1219. Overe en çok olan ve klinik veren metastaz... Kolondan gelir (Genital endometriyumdan gelir)

1220. Ektopik gebeliğin en sık nedeni...Tubal inflamasyonlar

1221.Komplet molün özellikleri neler...Tüm villuslar tümöral, fetal doku yok, tüm kromozomlar babadan gelir, diploid pattern (+) (En sık 46 XX), HCG çok yüksek

1222. İnkomplet molün özellikleri neler...Bazı villuslar tümöral, triploid pattern (69 XXY), anne-baba kromozomu var, HCG daha
az yüksek.

1223. Sito-sinsityotrofoblastların tümörü... Koryokarsinom

1224. Koryokarsinom ne zaman oluşur...En sık komplet mol sonra abortus ve normal gebelikten sonra.

1225. Villus içerir mi...Hayır

1226. En çok uzak metastazı nereye olur...Akciğer

1227. Tümör markerı nedir...HCG

1228. İntermedier trofoblastlardan gelişen ve HPL-HCG sntezleyebilen tümör nedir...Plasental yatak trofoblastik tümörü

ERKEK GENİTAL SİSTEM

1229. En sık penis anomalisi nedir... Neye eşlik eder... Hipospadias, inmemiş testis

1230. Epispadiasa en sık hangi anomali eşlik eder... Ekstrafiya vesika

1231. Glans penisin inflamasyonuna ne denir...Balanit

1232. Glans penis ve prepicium inflamasyonuna ne denir...Balanopostit

1233. Prepicium striktürüne ne denir...Fimozis

1234. En sık penis malignitesi... Skuamöz hücreli kanser

1235. Etyolojide ne var...Sünnetsizlik, kötü hijyen, HPV(16,18)

1236. Penis derisinde karsinoma insitu var. Tanı... Bowen hastalığı

1237. Glans peniste eritemli prekarsinojen lezyon var. Tanı... Queyrat eritroplazisi

1238. Skrotum büyümesinin en sık nedeni... Hidrosel

1239. İnmemiş testiste en sık malignite... Seminom

1240. İnmemiş testis için spesifik histoloji... İntratübüler germ hücreli neoplazi

1241. İntratübiler germ hücreli neoplaziden hangi tümör gelişir... Seminom

1242. İnfertilitede testis biyopsi skorlamasının adı... Johnson skorlaması

1243. Testis tümörü risk faktörleri... İnmemiş testis, Klienfelter sendromu, testiküler feminizasyon

1244. Testis tümörleri en sık hangi yaş aralığında görülür……. 20-35 yaş arası

1245. En sık testis tümörü... Seminom

1246. İnce iğne aspirasyon sitolojisinde zeminde kaplanvari
(tigroid) görünüm hangi testis tümörü için tipiktir… Seminom

1247. En radyosensitif olan ve disgerminomun erkekteki karşılığı olan testis tümörü... Seminom

1248. Erişkin yaş grubunda, testis neoplazilerinden hangisi ile birlikte intratübüler germ hücreli neoplazi görülmesi beklenmez?...
Spermatositik seminom yaşlılarda görülen seminom tipidir. İntratubuler germ hücreli neoplazi inmemiş testisli olgularda görülebilen bir predispozan lezyondur.

1249. Alfa-fetoprotein ve beta HCG yükselen testis tümörü... Embriyonel karsinom

1250. On sekiz yaşındaki bir erkek hasta testis tümörü nedeniyle opere ediliyor. Tümörün mikrokopisinde belirgin nükleollü anaplastik epitelyal hücrelerin oluşturduğu alveoler, tübüler ve papiller yapılar görülüyosa tanı... Embriyonel karsinom. Tübüler ve papiller yapılar anahtar kelime1251. İnfantta en sık görülen germ hücreli testis tümörü...Yolk-sac

1252. Schiller-Duval cisimleri içeren, PAS(+) boyanan,alfa fetoprotein sentezleyen testis tümörü... Yolk-sac

1253. İki yaşında bir çocuğun testisinde gelişen büyük, iyi sınırlı tümörün histolojik incelemesinde eozinofılik hiyalen globüller ve Schiller-Duval cisimcikleri ve yüksek alfa feto protein saptanması durumunda ne düşünülür… Endodermal sinüs tümörü

1254. En malig testis tümörü...Koryokarsinom

1255. En sık izlenen miks tümör tipi... Teratom+embriyonel karsinom

1256. LH etkisi ile testosteron salgılayan … Leydig hücreleri

1257. Reinke kristalleri içeren,testosteron salgılayan testis tümörü... Leydig hücreli tümör

1258. Hangi testis tümörü jinekomasti yapabilir… Leydig hücreli tümör

1259. İleri yaşta en sık görülen testis tümörü... Metastatik lenfoma

1260. İleri yaşta en sık görülen primer testis tümörü... Spermositik seminom

1261. Akut bakteriyel prostatitin en sık nedeni... E.coli

1262. Tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu var. Tanı... Kronik bakteriyel prostatit

1263. Benign prostat hiperplazisi(BPH) nerden ortaya çıkar... Santral zone

1264. BPH premalign midir...Hayır

1265. BPH bulguları nelerdir...Bası bulguları

1266. Prostat kanseri en çok nereden ortaya çıkar... Periferik zone

1267. Prostat ca tümör markerları nelerdir... PSA-PAP

1268. Hangi gradeleme kullanılır... Gleason

1269. Hemorajik sistit ve üretrit yapabilen virüs…adenovirüs

MEME HASTALIKLARI

1270. Aksesuar memenin en sık görüldüğü yer... Aksiler fossa

1271. Meme abselerinin en sık ajanı... Staf. Aureus

1272. Sigara ile ilişkili meme hastalığı... Periduktal mastit

1273. Beş çocuk annesi 55 yaşındaki hastadan alınan meme biyopsisinde duktuslarda dilatasyon, sekresyonların koyulaşması, belirgin periduktal ve interstisyel granülomatöz veya plazma hücreleri içeren reaksiyon saptanmıştır. Bu hastada en olası tanı……. Meme duktus ektazisi (Plazma hücreli mastit)

1274. Hangisi proliferatif... Hangisi nonproliferatif
• Adenozis (NP)
• Florid Hiperplazi (P)
• Sklerozan Adenozis (P)
• Kistler (NP)
• Kompleks Sklerozan Lezyon (P)
• Papillom (P)
• Atipili Lobüler Hiperplazi (P)

1275. En sık meme hastalığı... Fibrokistik hastalık

1276. Fibrokistik hastalıkta proliferatif olmayan değişiklikler nelerdir... Fibrozis, kist, apokrin metaplazi

1277. Fibrokistik hastalıkta proliferatif olan (premalign) değişiklikler nelerdir...Epitelyal hiperplazi (atipikse en tehlikeli), sklerozan adenozis, radiyal skar, papillomatozis

1278. Duktusların sekresyon ile tıkanıp proksimalinin genişlemesine ne denir...Duktal ektazi

1279. Memenin en sık benign tümörü...Fibroadenom

1280. Fibroadenom premalign midir...Hayır

1281. Fibroadenom nereden köken alır... Memenin stromasından

1282. Meme kanserinin en sık ortaya çıkış şekli... Palpabl kitle

1283. Meme kanserinin en sensitif ortaya çıkarılma şekli... Mamografik mikrokalsifikasyon

1284. Mamografide makrokalsifikasyon var. Ön tanı... Fibroadenom

1285. İleri yaşta görülen büyük fibroadenoma ne denir... Filloides tümör

1286. Meme başında kanlı akıntı var. Ön tanı... İntraduktal papillom

1287. Meme kanseri risk faktörleri nelerdir... Hiperöstrojenemi durumları ve genetik

1288. Meme kanseri en sık hangi kadrandan gelişir... Üst dış kadran

1289. En sık görülen ve en tehlikeli olan duktal karsinoma insitu hangisidir... Komedokanser

1290. Mamografide mikrokalsifikasyon var. Ön tanı...Duktal karsinoma insitu

1291. Bilateral olan meme ca... Lobüler

1292. Familyal meme kanserinde mutant gen...BRC

1293. Meme sarkomuyla karışabilen meme kanseri... Metaplastik Ca.

1294. “Sentinal” lenf nodu uygulamasının faydası... Aksiler cerrahinin yaratacağı morbiditenin önlenmesi.

1295. HER2/neu (human epidermal growth factor receptor 2 veya c-erb-B2 veya neu) pozitifliği neyi gösterir... Antrasiklin ve hormonal tedaviye direnç...

1296. Memenin bifazik tümörleri...Fibroadenom-Filloides tm.

1297. Genç kadın bifazik tümör...Fibroadenom

1298. Yaşlı kadın bifazik tümör...Filloides tm.

1299. “Popcorn” kalsifikasyon nerede görülür...Fibroadenom

1300. Fibroadenomu tetikleyen ilaç... Siklosporin
 
1001. Alzheimer hastalığında hangi hidrosefali görülür... Hydrosefalus ex vacuo

1002. En sık görülen kraniyal nöral tüp defekti... Anensefali

1003. En sık nöral tüp defekti...Spina bifida

1004. Kafa travması sonrasında arteria menengia media rüptürüyle oluşan kanama kangisidir... Epidural kanama

1005. Kafa travması sonrasında en fazla görülen kanama hangisidir... Kamçı hareketi sonrasında köprü venlerin yırtılması sonucu görülen subdural hematom

1006. Kafa travması sonrası geçici olarak bilinç kaybı ve paralizinin olmasına ne denir... Consüzyon

1007. Posttravmatik demansın en sık nedeni hangisidir... Diffüz aksonal hasar

1008. Sol gözüne yumruk atılan bir boksörde beyin hasarı nerde olur... Sol frontal bölgede (Coup contusion)

1009. Kafasının arkasını zemine çarpan bir işçide beyin hasarı nerede olur... Frontal bölgede(contrecoup contusion)

1010. En sık görülen konjenital beyin malformasyonu hangisidir... Anensefali

1011. En sık izlenen nöral tüp defekti olan spina bifidanın en sık görülen tipi hangisidir... Meningomyelosel

1012. Yeni doğanda en sık menenjit nedeni hangisidir...Grup B streptokok

1013. Menenjitin en sık nedeni hangisidir...Str.Pnömoni

1014. Kafa tabanını tutan menenjit etkeni hangisidir...Tüberküloz menenjit

1015. Aseptik menenjitlerin en sık etkeni … Cocsaki virus

1016. 6 ay – 6 yaş arası çocuklarda en sık pürülan menenjit etkeni … H.influenza tip b

1017. Spinal kordun dorsal kollumunu tutarak tabes dorsalise neden olan enfeksiyoz etken hangisidir... Trepanoma pallidum (sfiliz etkeni)

1018. Temporal lopta hemorajik ensefalit yapan etken hangisidir... HSV ensefaliti

1019. Beyinde tüm nöronları tutabilen ve bazı nöronlarda intrastoplazmik negri cisimciği oluşturan enfeksiyöz etken hangisidir... Kuduz virüsü

1020. Negri cisimcikleri (sitoplazmada) … Kuduz

1021. Kuduz nasıl taşınır … retrograd aksonomik transport

1022. Kapsüllü mantar... Kriptokokus neoformans

1023. Çini mürekkebinde kapsüllü mantar … Cryptococcus neoformans

1024. Neonatal herpes ensefalit ajanı... HSV-1

1025. AIDS‛li hastada ensefalit ajanı... CMV

1026. AIDS‛te lokal MSS tutulumunun en sık sebebi … T.gondii

1027. Yenidoğan bir bebekte yapılan beyin otopsisinde mikrosefali ve periventriküler kalsifikasyon saptanıyor. Nöronların ve astrositlerin sitoplazması ile nükleusunda inklüzyon cisimcikleri görülüyor. Bu virüs hangisi olabilir… Sitomegalovirüs

1028. Subakut sklerozan panensefalit etkeni … kızamık virüsünün M-proteinindeki defekt.

1029. Progresif multifokal lökoensefalopati etkeni … JC virus

1030. Creutzfeldt – jacob hastalığının nedeni hangisidir... Prion proteini

1031. Prion hastalıkları … Kuru, Creutzfeld-Jacop, fatal familial insomnia, Gertzman-Strausller sendromu, Scrapie, deli dana
hastalığı

1032. Nöronlarda amiloid plak birikimi ve vakuolizasyon … spongioform ensefalopati

1033.JC Virüsün neden olduğu patoloji hangisidir... Progresif multifokal lökoensefalopati

1034. Progresif multifokal lökoensefalopatide, oligodendrositleri enfekte eden virus hangisidir… Polyomavirüs

1035. Çocuklarda en sık görülen SSS tümörü hangisidir... Astrositom

1036. Çocukluk çağında görülen, tipik olarak Rosenthal fibrilleri ile karakterize posterior fossa tümörü hangisidir… Pilositik astrositom

1037. Erişkinde en sık görülen SSS tümörü hangisidir...Fibriler Astrositom

1038. Çocuklarda en sık görülen serebellar tümör hangisidir... Medulloblastom

1039. BOS yoluyla metastaz yapabilen SSS tümörleri hangileridir... Ependimom ve medülloblastom

1040. Hangisi 3.ventrikülde,serebellumda ve optik sinirde görülen iyi prognozlu SSS tümörüdür... Astrositom

1041. Gliozisten ayrımı yapılamayan en iyi prognozlu SSS tümörü hangisidir... Astrositoma

1042. Hangi SSS tümöründe roshental fibrilleri görülür...Astrositoma

1043. Erişkinde en sık görülen çok kötü prognozlu fibriler astrositom tipi hangisidir... Glioblastoma multiforme

1044. Selüler atipi, artmış mitotik aktivite, nekroz ve mikrovasküler proliferasyon gösteren astrositik neoplazm hangisidir… Glioblastoma multiforme

1045. Hangi astrositomda nekroz odakları belirgin olarak izlenir... Glioblastoma multiforme

1046. Hangi SSS tümöründe morfolojide sahanda yumurta görünümü ve satellitozis izlenir... Oligodendroglioma

1047. Yüksek oranda kalsifikasyon ve sahanda yumurta görünümü ile karakterize beyin tümörü hangisidir… Oligodendrogliom

1048. Hangi SSS patolojilerinde serebral kalsifikasyonlar istenir...Oligodendroglioma, kraniofaranjioma, meningeom, AV malformasyon, Sturge weber hastalığı

1049. Çocuklarda 4. Ventrikül tabanında olan erişkinde ise spinal korda yerleşen SSS tümörü hangisidir... Ependimoma

1050. Perivasküler psödorozet formasyonlarının izlendiği SSS tümörü hangisidir... Ependimom


1051. SSS‛inin primitif nöroepitelyal tümörü hangisidir...Medulloblastom

1052. Radyosensitif beyin tümörü... Medullablastom

1053. Sadece serebellumda görülen SSS tümörü hangisidir... Medulloblastom

1054. SSSde görülen küçük mavi yuvarlak hücreli tümör hangisidir... Medulloblastom

1055. Homer Wright rozetlerinin görüldüğü SSS tümörü hangisidir... Medulloblastom

1056. Primer SSS lenfoması en fazla hangi hastalıkla birliktelik gözterir... HIV Enfeksiyonu

1057. Suprasellar yerleşimli olan SSS tümörleri hangileridir.Kraniofarenioma, germ hücreli neoplaziler

1058. Polisitemi yapan SSS tümörü hangisidir...Serebellar hemaniblastom

1059. Hangi SSS tümöründe gebelik kesin konrtaendikedir... Menengiom

1060. Hangi SSS tümöründe psammoma cisimleri izleir... Menengiom

1061. Beyne tek odak metastaz yapan tümör hangisidir... Renal hücreli karsinom

1062. En sık görülen demyelinizan hastalık hangisidir... Multiple skleroz

1063. Periferik sinirleri tutmayan,görme ve yürüme bozukluklarına neden olabilen;beyinde shadow plaklarının görüldüğü SSS patolojisi hangisidir... Multiple skleroz

1064. Santral pontin myelinozisin nedeni hangisidir... Hiponatreminin hızlı düzeltilmesi

1065. Alzheimer hastalığının morfolojik bulguları nelerdir... Nörofibriller tangle‛lar,senil plaklar,B amiloid birikimi, hirano cisimleri,granülovakuoler dejenerasyon

1066. Alzheimer hastalığında serebral plakların merkezinde ve serebral damar duvarlarında biriken peptid hangisidir….. Beta amiloid protein. Bu birikim aynı zamanda Down sendromunda Alzheimer bulgularının daha erken çıkmasına neden olan patolojik bulgudur.

1067. Lewy cisimciği hangi SSS hastalığında izlenir... Parkinson hastalığı

1068. Bilateral simetrik kortikal atrofinin görüldüğü SSS hastalığı hangisidir...Alzheimer hastalığı

1069. Hangi nörodejeneratif hastalıkda hangi protein...
• Prion protein (PrP); Prion hst.
• Amiloid prekürsör protein (APP); Alzheimer
• Huntingtin; Huntington
• Ataksin; Ataksia telenjektazia
• Alfa- Synüklein; Parkinson

1070. Hem alt hemde üst motor nöronu tutan,duysal nöropati yapmayan motor nöron hastalığı hangisidir... Amyotrophic Lateral
Skleroz

1071. ALS de ön boynuz hücrelerinde saptanan cisimlere ne denir...Bunina cisimleri

1072. Bir sinirin aksonunda kesilme sonrası kesi distalinin dejenerasyonuna ne denir...Wallerian dejenerasyon

1073. BOS ta albuminositolojik dissosiasyonun görüldüğü, periferik sinirlerde segmenter demyelinizasyon ve inflamasyonla karakterize olan periferik nöropati hangisidir... Gullian barre sendromu

1074. Antoni A ve Antoni B alanlarının görüldüğü tümör hangisidir...Schwannoma

1075. Schwannoma en fazla hangi kranial siniri tutar... Vestibulokohlear sinir

1076. Serebellopontin köşenin en sık görülen tümörü hangisidir...Schwannoma

1077. Verocay cisimleri hangi tümörde görülür...Schwannoma

1078. Multiple nörofibromların görüldüğü ve gözde lisch nodülünin görüldüğü fakomatoz hangisidir... Nörofibromatozis tip 1

1079. Sekizinci kafa çiftinde bilateral schwannoma hangi nörokutanöz sendromda görülür... Nörofibromatozis tip 2

1080. Multiple menengiomların izlendiği fakomatoz hangisidir... Nörofibromatozis tip 2

1081. Deride adenoma sebaseumun olduğu ve böbrekte anjiomyolipomun izlendiği nörokutanöz sendrom hangisidir...
Tuberoz skleroz

1082. Tuberoz sklerozda kalpte hangi tümör izlenebilir... Rabdomyom

1083. Retinal anjiomlara ek olarak,feokromastoma,renal hüreli karsinom ve serebellar hemanjioblastomun olduğu fakomatoz hangisidir...Von Hippel Lindau

1084. Herediter tümör sendromlarından hangisinde serebellar kapiller hemanjiyoblastom ve berrak hücreli renal karsinom birlikte izlenebilir... Von Hippel- Lindau sendromu

1085. Beşinci kafa çifti trasesinde kutanöz anjomlarla beraber serebral kalsifikasyon hangi fakomatozda görülür... Sturge Weber hastalığı

1086. Travmatik prematür doğumlarda intraventriküle kananın en sık nedeni nereye olan kanamalardır... Germinal matrikse olan kanamalar

1087. Foliküler epidemik keratokonjunktivit etkeni … adenovirus tip 8, 19

1088. Akomodasyonun yaşla azalması … presbiyopi

ENDOKRİN SİSTEM HASTALIKLARI

1089. Hipofizin kökeni nedir? … Oral ektoderm ve nöral ektoderm

1090. Ön hipofiz hormonları … FSH, LH, Prolaktin, GH, ACTH, TSH

1091. Arka hipofiz hormonları … ADH (vazopressin), oksitosin

1092. Hipofiz hipofonksiyonunun en sık nedeni... Hipofiz adenomu

1093. Hipofiz hipofonksiyonuna neden olan, orta hatta yerleşen,kalsifikasyon gösteren tümör... Kraniofarengioma

1094. Gebede vaginal kanama + Hipofiz yetmezliği... Sheehan sendromu

1095. Hipofiz içine kanama sonucu hipofiz yetmezliği... Pituiter apopleksi

1096. Hipofiz hiperfonksiyonunun en sık nedeni.... Adenom

1097. En sık hipofiz adenomu... Prolaktinoma

1098. İkinci sıklıkla görülen hipofiz adenomu... Null cell adenom

1099. Bilaretal adrenelektomi sonrası ACTH salgılayan adenom oluşmasına ne denir... Nelson sendromu

1100. Uygunsuz ADH sendromuna en sık neden olan tümör... Küçük hücreli akciğer kanseri


1101. Sadece zona glomerulosa‛da bulunan ve aldosteron sentezine özgü olan enzim … 18-hidroksilaz.

1102. Adrenal korteks dıştan içe hangi tabakalardan oluşur... Glomeruloza (Aldosteron), fasikulata (steroid)-en kalın tabaka,
reticularis (seks steroidleri)

1103. Adrenal yetmezliğin en sık nedeni... otoimmün (gelişmiş ülke), TBC (gelişmemiş ülke)

1104. Cushing tablosunun en sık nedeni... Egzojen steroid alımı

1105. Cushing hastalığının en sık nedeni.... ACTH salgılayan adenom

1106. Primer Cushing‛in en sık nedeni... Adrenal adenom

1107. Cushing tablosunda en sık klinik...Obesite

1108. Sürrenal bezde hangi tabaka kromaffin reaksiyon gösterir … medulla

1109. Adrenal medullanın erişkindeki tümörü... Feokromasitoma

1110. Zellballen yapıları nerede... Feokromasitoma

1111. Feokromasitoma ekstraadrenal görülürse ne denir... Paraganglioma

1112. Feokromasitoma‛nın arttığı sendromlar... Men2a-Men2b, Nörofibromatozis tip1, Sturge weber,Von hippel Lindau

1113. %10‛alrın tümörü... Feokromasitoma

1114. Guatrın en sık nedeni... Endemik iyot eksikliği

1115. Hipertiroidinin en sık nedeni... Graves

1116. Graves‛te patogenez...TSH reseptörlerini uyaran antikorlar

1117. Graves triadı... Hipertiroidi,egzoftalmus,pretibial miksödem

1118. Hipotiroidinin en sık nedeni... Hashimato

1119. Hashimato‛da görülen hücre... Hurtle, oksifilik, ascanazi hücreleri

1120. Hashimato‛da görülen malignite...lenfoma

1121. Viral ÜSYE sonrası ağrısız tiroidit...Subakut lenfositik tiroidit

1122. Özellikle postpartum dönemde ortaya çıkmaya eğilimli tiroidit aşağıdakilerden hangisidir… Subakut lenfositik tiroidit.

1123. Doğumdan sonra ağrılı,sedimentasyonun yüksek olduğu tiroidit...Subakut granülomatöz tiroidit

1124. Tiroidin tahta gibi sert olduğu, bu yüzden malignite ile karışan ve retroperiton-mediastende fibrozisin eşlik ettiği hastalık...Reidel tiroiditi

1125. En sık tiroid neoplazmı...Foliküler adenom

1126. Foliküler adenom-karsinom ayrımı nasıl yapılır...Kapsül-damar invazyonu varsa karsinomdur.

1127. Hangi nodüller premalign olabilir...Erkek, genç, soğuk, solid

1128. En sık tiroid kanseri...Papiller ca

1129. Papiller ca en sık kimlerde görülür...Gençlerde

1130. Papiller ca etyolojisi... Radyasyon maruziyeti,iyot fazlalığı

1131. Çekirdek özelliklerinin tanı koydurucu olduğu tiroid kanseri... Papiller ca

1132. Papiller kanserin çekirdek özelikleri... Nükleusta grooving, içi boş nükleus (Orphan Anny nükleus), psammom cismi

1133. Hematojen yayılmayı seven tiroid kanseri... Foliküler kanser

1134. İyot eksikliğinde olan tiroid kanseri... Foliküler-anaplastik

1135. Ailevi olan ve amiloid biriken tiroid kanseri... Medüller ca

1136. Medüller kanserde bozuk olan protoonkogen... Ret

1137. Medüler kanser hangi MEN‛lerle birlikte... MEN2a-2b

1138. En kötü prognozlu tiroid kanseri... Anaplastik

1139. Primer hiperparatiroidinin en sık nedeni... Adenom

1140. Sekonder hiperparatiroidinin en sık nedeni... Kronik böbrek yetmezliği

1141. Tersiyer hiperparatiroidini en sık nedeni... Sekonderin otonomi kazanması

1142. Hipoparatiroidinin en sık nedeni... Tiroid cerrahisi sırasında yanlışlıkla paratiroid bezinin çıkarılması

1143. Men 1‛de neler var... Pankreas,pituiter,paratiroidde hiperplazi-adenom

1144 Men 2a‛da neler var... Tiroid medüller ca, feokromasitoma, paratiroidde hiperplazi-adenom

1145. Men 2b‛de neler var... Tiroid medüller ca,feokromasitoma,marfanoid görünüm

1146. Men‛ler nasıl geçer... OD

1147. Men 2a-2b de olan, Men 1‛de olmayan genetik bozukluk...RET

1148. Men 1‛de en sık görülen pankreas tümörü... Gastrinoma

1149. MEN-2 sendromuna eşlik eden bir tiroid tümöründe, tümöral hücrelerin hangi salgısı tanısal anlamda önemlidir…. Kalsitonin

1150. Öyküsünde paratiroid adenomu ve tiroid medüller karsinomu tanısı olan genç bir hastanın adrenal bezinde kitle saptanması durumunda hangi tümör düşünülmelidir…. Feokromasitoma, Tanı MEN-II sendromu.

1151. Aromataz aktivitesini arttıran durumlar … karaciğer sirozu, hipertiroidi, yaşlanma ve obezite
 
851.Safra taşı olan bir hastada kaşıntı yakınması başlamıştır, yapılan karaciğer biyopsisinde safra kanallarında belirgin safra stazı, safra kanalı proliferasyonu ve çevresinde nötrofiller saptanması zerine ne düşünülür… Sekonder bilyer siroz

852.Orta yaşlı kadınlarda izlenen,orta boy safra kanallarında granülomatöz yıkımla karakterize olan anti mitokondrial antikorların pozitif olduğu safra kanalı hangisidir...Primer bilier siroz

853.Mikroskobik olarak intrahepatik safra duktuslarında yıkım, portal alanda inflamasyon ve granülom oluşumu ve skar gelişimi ile karakterize olan antimitokondriyal antikor pozitifliği ile giden hastalık… Primer bilyer siroz

854.İntrahepatik ve estrahepatik safra yollarında inflamasyona bağlı segmenter dilatasyon ve daralmaların olduğu ve barsağın inflamatuar hastalıkları ile birlikte olabilen safra kanalı hastalığı hangisidir... Primer sklerozan kolanjit

855.Hangi hastalıklara bağlı görülen sirozda hepatoselüler karsinom risk artışı en azdır... Wilson hastalığı,Bilier siroz

856.Radyolojide metastazlarla karışan safra duktus mikrohamartomlarının izlendiği karaciğer anomalisi hangisidir... Von Mayenburg Kompleksi

857.Hangi karaciğer anomalisi sıklıkla erişkin(OD) polikistik böbrek hastalığıyla beraber izlenir... Polikistik karaciğer hastalığı

858.Hangi karaciğer anomalisi sıklıkla çocuk(OR) polikistik böbrek hastalığıyla beraber izlenir... Konjenital hapatik fibrozis

859.İntrahepatik safra yollarının segmenter dilatasyonu ile beraber olan, kolanjiokarsinom riskinin arttığı karaciğer anomalisi hangisidir... Caroli hastalığı

860.İntra hepatik safra kanallarının doğumsal eksikliğiyle karakterize olan,beraberinde vertebral ve kardiyovasküler anomalilerin izlendiği karaciğer anomalisi hangisidir...Alagille sendromu

861.Hangisi prehepatik portal hipertansiyon yapar... Portal ven trombozu

862.Hangisi intra hepatik presinüzoidal portal hipertansiyon nedenidir... Şistozoma enfeksiyonu

863.Hangisi intrahepatik sinüzoidal portal hipertansiyon nedenidir... Siroz (portal hipertansiyonun en sık nedeni)

864.Hangisi intrahepatik postsinüzoidal portal hipertansiyona yol açar... Venooklüsif hastalık

865.Hangisi posthepatik portal hipertansiyona yol açar...Kalp yetmezliği,Budd chiari sendromu

866.Ortasında yıldız şeklinde bir skar olan, malignite potansiyeli olmayan karaciğerin nodüler rejenerasyonuna ne denir... Fokal nodüler Hiperplazi (neoplazi değil)

867.Erişkinde karaciğerin en sık görülen primer tümörü hangisidir... Kavernöz Hemanjiom

868.Oral kontraseptif kullanan kadınlarda daha sık izlenen,özellikle gebelerde belirgin kanama potansiyeli olan karaciğer tümörü hangisidir... Hepatoselüler adenom

869.5 yaş altı çocuklarda en sık izlenen benign karaciğer tümörü hangisidir... Hemanjioendotelyoma(yüksek debili kalp yetmezliği yapar)

870.Hepatoselüler kanserde en önemli çevresel etyolojik etkenler nelerdir... Aflatoksin,thoratrast,vinil klorid

871.En sık hepatoselüler kanser nedeni hangisidir... Hepatit B ve C

872.Kolanjiokarsinom etyolojisinde olan hastalıklar nelerdir... Primer sklerozan kolanjit,Caroli hast.,Thoratrast,Opistrhorchis,Clonorchiasis

873.AFP nin yükseldiği tümörler hangisidir... Hepatoselüler karsinom,Yolc sac tümörü,Endodermal sinüs tümörü

874.Altta yatan karaciğer hastalığı olmayan genç erişkinlerde karaciğerde genellikle tek, bazen kapsüllü multinodüler bir kitle şeklinde ortaya çıkan,daha iyi prognozlu karaciğer tümörü tipi… Fibrolamellar karsinom

875.Hangi bulgu bir kanserin primer hepatoselüler orjinli olduğunu gösterir… Safra salgısı

876.Genç erkek ve erişkin kadınlarda görülen,etyolojisinde sirozun ve hepatit B nin olmadığı iyi prognozlu hepatoselüler karsinom tipi hangisidir... Fibrolamellar karsinom

877.Histolojik olarak kolanjiokarsinomla en çok karışan tümör hangisidir... Metastatik adenokarsinom

878.Karaciğerin en sık görülen mezenkimal malignitesi hangisidir... Anjiosarkom

879.Hangi adeno karsinom lenfatik metastazdan önce lokal invazyonla yayılım yapar... Safra kesesi adenokarsinomunun karaciğere invazyonu lenfatik metastazdan öncedir.

880.Sağ ve sol hepatik duktusların birleşim yerinde görülen tümörlere ne denir... Klatskin tümörü

PANKREAS

881.Akut pankreatitin en sık neden hangisidir... Safra taşları

882.Pankreas karsinomu en sık nerede görülür... Pankreas başında

883.Hangi lokalizasyonlu pankreas karsinomu erken semptom verir... Pankreas başı karsinomu

884.Trousseau bulgusunun en fazla görüldüğü neoplazi hangisidir... Pankreas karsinomu

885.Pankreasın en sık görülen adacık hücreli tümörü hangisidir... İnsülinoma

886.Pankreasın adacık hücreli tümörlerinden hangileri MEN sendromları ile birlktelik gösterebilir... İnsülinoma ve gastrinoma (en sık)

887.Multiple barsakta ve midede ülserlerle karakterize adacık hücreli tümör hangisidir... Gastrinoma

888.En sık görülen malign adacık hücreli tümör hangisidir... Gastrinoma

889.Migratuar nekrotizan deri eritemleri hangi adacık hücreli tümörde görülür... Glukagonoma

890.Hipovolemi hangi adacık hücreli tümörde sıklıkla görülür... VİPoma

BÖBREK HASTALIKLARI

891.Bowman kapsülünü yapan glomerül hücresi hangisidir... Parietal epitel hücresi

892.Glomerülde filtrasyon bariyerinin yapısına katılan, pedisel adında ayaksı çıkıntıları olan epitel hücresi hangisidir... Visseral epitelyum hücresi (Podosit)

893.Sadece suya geçirgen nefron bölümü … Henlenin inen kısmı

894.Nefrotik sendromun patofizyolojisi nedir... Glomerüler filtrasyon bariyerinde olan anyonik yükün ortadan kalkarak normalde idrarla atılmayan polianyonların idrarla atılması (proteinüri)

895.Çocuklarda en sık görülen nefrotik sendrom nedeni hangisidir... Minimal change hastalığı

896.Erişkinde en sık izlenen nefrotik sendrom nedeni hangisidir... Sistemik nedenler (Diabet, SLE, Amiloidoz)

897.Erişkinde en sık görülen primer nefrotik sendrom nedeni hangisidir... Fokal segmenter glomerüloskleroz

898.11 yaşında bir çocukta nefrotik sendrom var,biopside Işık mikroskopi normal,IF mikroskopi normalse ve elektron mikroskopide podositlerin pedisellerinde kayıp varsa ilk olarak hangi nefrotik sendromu düşünürsünüz... Minimal change hastalığı

899.Steroide en iyi yanıt veren glomerül hastalığı hangisidir... Minimal change hastalığı

900.Membranöz glomerülonefrite yol açan ilaçlar hangileridir... Penisilamin, kaptopril


901.Elektron mikroskopide diken kubbe görünümü olan nefrotik sendrom tipi hangisidir... Membranöz glomerülonefrit

902.Nefrotik sendrom tanısı konan 32 yaşındaki bir hastanın yapılan böbrek biopsisinde ışık mikroskopi,immün florasan mikroskopi,elektron mikroskopi normalse ilk olarak hangisini düşünürsünüz... Fokal segmenter glomerüloskleroz

903.C3 nefritik faktör hangisinde pozitiftir... Membranoproliferatif glomerülonefrit tip 2

904.Işık mikroskopide glomerül bazal membranında çift kontur görünümü hangisinde izlenir... Membranoproliferatif glomerülonefrit(Ayrıca tren rayı görünümü)

905.En sık görülen membranoproliferatif glomerülonefrit tipi hangisidir... Tip 1 (%80)

906.Hangi glomerülonefritte immün florasanda mezengiumda ve bazal membranlar boyunca granüler tarzda Ig G,Ig M,C3 birikiminin görüldüğü ve artmış selülaritenin olduğu görülür... Akut poststreptokokal glomerülonefrit gibi proliferatif glomerülonefritler

907.En iyi prognozlu glomerülonefrit hangisidir... APSGN

908.Bir böbrek hastalığının progressif olarak ilerleyeceğini gösteren bulgu hangisidir... Kresent formasyonu

909.Böbrekte kresent formasyonuna neden olan hangi hücredir... Parietal epitel hücresi

910.Bazal membranda lineer Ig G birikimi olan böbrek hastalığı hangisidir... Good pasture hastalığı

911.Bir hastada nefritik sendrom kliniği ve hemoptizi varsa aklınıza ilk olarak hangisi gelmelidir... Good pasture hastalığı

912.İmmün florasanda Immünglobülin birikimi olmayan kresentik glomerülonefrit tipi hangisidir... ANCA pozitif RPGN

913.İmmünflorasan mikroskopisi normal olan glomerülonefritler hangileridir... Minimal change hastalığı,Tip 3 RPGN,Yanlış yerden alınmış bir FSGS biopsisi

914.Klinikte en sık görülen glomerülonefrit hangisidir... APSGN

915.Rekürren hematürisi olan hastanın biopsisinde mezengial Ig A depolanması hangisinde görülür... Ig A nefropatisi

916.Tekrarlayan hematüri öyküsü olan erişkin bir hastada yapılan böbrek biyopsisinde en büyük olasılıkla hangi bulgu görülür… mezangial Ig A depolanması

917.Anterior lentikonusun görüldüğü x‛e bağlı dominant geçiş paterni olabilen herediter nefrit hangisidir... Alport sendromu

918.Kronik Glomerülonefritte izlenen ana mikroskopik bulgu hangisidir... Diffüz glomerüloskleroz

919.Diabetik nefropatide böbrekte en sık rastlanan patolojik bulgu hangisidir... Diffüz glomerüloskleroz

920.Diabetik nefropatide böbrekte izlenen en karakteristik patolojik bulgu hangisidir... Nodüler glomerüloskleroz (Kimmelstiel-Wilson sendromu)

921.Akut pyelonefritin en sık nedeni hangisidir... E.Coli

922.Akut pyelonefrite perdispozan olan faktörler hangileridir... Üriner tıkanma,idrar yollarına enstrümentel girişim, DM, gebelik, immünyetmezlik

923.Renal papiller nekrozun nedenleri nelerdir... Diabetes Mellitus, obstrüktif üropati, analjezik nefropatisi, orak hücreli anemi

924.Kronik pyelonefritin en önemli nedenleri hangileridir... Vezikoüreteral reflü, obstrüktif üropati

925.Troidizasyon bulgusunun görüldüğü böbrek patolojisi hangisidir... Kronik pyelonefrit

926.Hipersenstivite nedenli interstisyel nefritte doz önemli midir... Doz önemli değil, biopside eosinofil varlığı önemli

927.Analjezik nefropatisinde yaşayanlarda riski artan böbrek neoplazisi hangisidir... Renal pelvis transisyonel hücreli karsinomu

928.Akut böbrek yetmezliğinin en sık nedeni patolojide hangisidir... Akut tübüler nekroz

929.Tübüloreksisin olduğu,hem proksimal hemde distal tübülün etkilendiği ATN hangisidir... İskemik ATN

930.Tübüloreksisin olmadığı,proksimal tübülün yıkıma uğradığı ATN tipi hangisidir... Toksik ATN

931.Hyalen arteriolosklerozun görüldüğü böbrek patolojisi hangisidir... Benign nefroskleroz

932.Nekrotizan arteriolit ve hiperplastik arteriolitin görüldüğü böbrek patolojisi hangisidir... Malign nefroskleroz

933.Böbrekte en sık görülen kist hangisidir... Basit kist

934.İstlerin içinde immatür mezenkim ve kıkırdak adacıklarının olduğu böbreğin kistik hastalığı hangisidir... Kistik renal displazi

935.OD Polikistik böbrek hastalığına en fazla eşlik eden ekstrarenal bulgu hangisidir... Konjenital karaciğer kistleri

936.Berry anevrizmasının en fazla görüldüğü böbreğin kistik hastalığı hangisidir... OD Polikistik Böbrek Hastalığı

937.OR Polikistik böbrek hastalığına en fazla eşlik eden ekstrarenal bulgu hangisidir...Konjenital Hepatik Fibrozis

938.Böbreği küçülten kistik hastalık hangisidir... Nefronofitizis (Üremik medüller kistik hastalık)

939.Kistlerin kortikomedüller hatta görüldüğü böbreğin kistik hastalığı hangisidir... Nefronofitizis

940.Üremik medüller kistik hastalığa en fazla eşlik eden ekstrarenal bulgu hangisidir...Retinitis pigmentosa

941.Çocuklarda ve genç erişkinlerde son evre böbrek hastalığının en sık genetik sebebi hangisidir...Nefronofitizis

942.Medüller sünger böbrekte en önemli klinik bulgular hangileridir... Renal kalkül ve enfeksiyon

943.Renal adenom ve renal hücreli karsinoma neden olabilen,hematüriye neden olacak kadar kanayabilen böbreğin kistik hastalığı hangisidir...Dialize Bağlı Kistik hastalık

944.En sık görülen böbrek taşları hangileridir... Kalsiyum taşları

945.İdrar yolu enfeksiyonları nedeniyle görülen böbrek taşları hangileridir... Magnezyum amonyum fosfat taşları(strüvit taşları)

946.Kalsiyum taşı oluşumunun en önemli nedeni hangisidir... İdiopatik hiperkalsüri(%50), Hiperkalsemi ve hiperkalsüri, Hiperoksalüri, Hiperürikozüri

947.Hidronefrozda ilk olarak hangi fonksiyon bozulur...Tübüler fonksiyon(Konsantrasyon yeteneği)

948.Böbreğin en sık görülen benign tümörü hangisidir... Renal adenom

949.Hurtle hücrelerine benzeyen büyük eosinofilik hücrelerin görüldüğü renal tümör hangisidir... Renal onkositom

950.Nodüler kitle yapma eğilimi nedeniyle renal hücreli karsinomla karışabilen ve tüberosklerozla çok sık birliktelik gösteren böbrek tümörü hangisidir...Anjiomyolipom


951.Böbreğin en sık görülen primer malign tümörü hangisidir... Böbrek adenokarsinomu (Renal hücreli karsinom)

952.En sık görülen renal hücreli karsinom tipi hangisidir...Clear (şeffaf) hücreli tip

953.Polisitemi yapan tümörler hangileridir...Renal hücreli karsinom,hepatocelüler karsinom,serebellar hemanjioblastom

954.Akut sistitin en sık nedeni hangisidir...E.Coli

955.Von Brun adaları hangi hastalıkta görülür...Kronik sistit

956.Hemorajik sistit nedenleri nelerdir...Siklofosfamid,Adenovirüs,Radyasyon

957.Von Hansemann hücreleri içinde PAS pozitif Michaelis Gutmann cisimleri görülen patoloji hangisidir...Malakoplaki

958.Mesane kanserinde etyolojide önemli olan faktörler nelerdir...Anilin boyaları, Beta naftilamin, Triptofan metabolitleri, sigara, siklofosfamid, şistozoma

959.Mesanenin epiteli nedir ? … çok katlı değişici epitel

960.Mesanenin skuamöz hücreli karsinomunun etyolojisinde en önemli faktör hangisidir... Şistozomiazis

961.Mesane kanserinde prognozu en fazla belirleyen hangisidir...Kas invazyonu

962.Mesane kanserinde hangi evreleme kullanılır...Marchall evrelemesi

SİNİR SİSTEMİ PATOLOJİSİ

963.Psödounipolar nöronlar nerededir? … duyu gangliyonları

964.Bipolar nöronlar nerede bulunur? … retina, olfaktör mukoza, vestibüler, cohlear gangliyon

965.Schwann hücrelerinin merkezi sinir sistemindeki karşılığı nedir… Oligodendrogliom

966.Nöronun iskemisi sonucunda sitoplazmada eozinofili olmasıyla karakterize nöron görünümü hangisidir...Red nöron

967.Uç organ çıkarıldığında sinirde olan dejenerasyona ne denir...Transsinaptik dejenerasyon

968.Aksonal hasar nedeniyle nöronun gövdesinde olan değişikliklere ne denir... Kromatolizis

969.En sık görülen serebral herniasyon tipi hangisidir... Transtentorial herniasyon

970.Transtentorial herniasyonda hangisi basıya uğrar...3. kranial sinir, Posterior serebral arter

971.Subfalcine Herniasyonda basıya uğrayan hangisidir...Anterior serebral arter

972.Respiratuar merkezde basıya neden olan herniasyon tipi hangisidir...Tonsiller Herniasyon

973.Prognozun kötü olduğunu gösteren duret kanamaları en fazla hangi herniasyonla birlikte görülür...Transtentorial herniasyon

974.Beyinde görülen hangi vasküler patolojide Watershed alanlarında border zone infaktlar görülür...Hipoksik İskemik ensefalopati

975.Beyin iskemisinde nöronlarda ilk görülen histopatolojik bulgu nedir… iskemiden ortalama 12 saat sonra gelişen akut red nöron

976.Serebral infaktların en önemli nedeni hangisidir...Emboli

977.Vertebrobasiller sistem tıkanıklığı nedeniyle infaktlar genellikle hangisiyle olur... Tromboz

978.İntraserebral hemorajinin en önemli nedeni hangisidir...Hipertansiyon

979.Subaraknoid kanamanın en önemli nedeni hangisidir...Sakküler anevrizma

980.Sakküler anevrizmalar en sık nerede görülür...Willis poligonunda anterior serebral arter ve anterior komminikan arter arasında görülür.

981.En fazla kanayan sakküler anevrizmalar hangileridir...10 mm‛nin üzerindeki anevrizmalar

982.Beyinde en sık görülen vasküler malformasyon hangisidir... Arteriovenöz Malformasyon

983.Arteriovenöz Malformasyon en fazla nerede görülür... Ar.Cerebri Media dallarında

984.Beyinde gliozis oluşumundan sorumlu olan hücre hangisidir... Astrosit

985.Glial Fibriler Asit Protein hangi hücrede bulunur... Astrosit

986.Serebellumda purkinje hücrelerinin ölümü ile izlenen gliozise ne denir... Bergman gliozisi

987.Özellikle neoplazmlard görülen eosinofilik astrosit proçeslerinin yapmış olduğu patolojik bulgu hangisidir... Rhozental fibrilleri

988.Sirozda görülen nükleusları soluklaşmış astrositlere ne denir... Alzheimer tip 2 hücresi

989.Yaşlanış astrositlerde görülen glikoprotein birikimine ne denir... Corpora amylacea

990.Multiple skleroz ve progressif multifokal lökoensefalopatide hasarlanan;SSSde myelin yapımından sorumlu hücreler hangileridir...Oligodendroglialar

991.Ependimal hücrelere özel afinitesi olan enfeksiyöz etken hangisidir... CMV

992.Üçüncü ventrikül tabanında olan özelleşmiş ependimal hücrelere ne denir...Tanisit hücreleri

993.Sinir sisteminin glial mezenkimal hücresi hangisidir... Mikroglialar

994.HIV hangi hücreleri kullanarak beyne ulaşır...Mikroglialar

995.Serebral sifilizde görülen özelleşmiş mikroglialara ne denir... Rod hücreleri

996.BOSun akışında sorun olmaksızın rezorpsiyonunda azalma sonucu hangi hidrosefali görülür...Comminican hidrosefali

997.BOS akışını bozan bir durum varlığında hangi tip hidrosefali görülür...Noncominican hidrosefali

998.Beyin parankiminde kayıba sekonder olarak ventrikül dilatasyonu nedeniyle BOS volümünün kompansatuar olarak artışına ne denir...Hydrosefalus ex vacuo

999.Menenjitte ve SAK‛da hangi hidrosefali görülür... Comminican Hidrosefali

1000. Beyin tümörleri ve Arnold chiarry sendromunda hangi hidrosefali görülür... Noncominican hidrosefali